• Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

      Do galérie Školské kolo olympiády v anglickom jazyku boli pridané fotografie.

      Dňa 8.11.2019 sa na našej škole uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku. Na školské kolo sa prihlásilo 21 žiakov a to z nasledovných ročníkov 6. – 9. Ako každý rok sme mali žiakov rozdelených do dvoch kategórií: 1A – žiaci šiesteho a siedmeho ročníka, 1B – žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Olympiádu zahájila vedúca predmetovej komisie CJ pre 2 st. Mgr. Danica Keppert a pani zástupkyňa Mgr. Nataša Albertová. Na príprave olympiády sa spolupodieľala pani učiteľka Mgr. Alexandra Polocíková, ktorá bola zároveň aj členkou poroty. Zadania na olympiádu boli zostavené podľa pokynov POP 2019/2020 a olympiáda pozostávala zo 6 úloh: cvičenia na slovnú zásobu, gramatické cvičenia, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, voľný rozhovor (role-play) a práca s obrázkom. Deti si užívali priateľskú atmosféru, adrenalín s

     • Protidrogový vlak

      Do galérie Protidrogový vlak boli pridané fotografie.

      Protidrogový vlak

      STOP!

      Z roka na rok narastá kriminalita mladých ľudí, ktorí sú často pod vplyvom omamných látok. Žiaľ, stretávame sa s touto problematikou už aj na základných školách. V rámci prevencie drogovej závislosti sme mali v utorok 12.11.2019 možnosť nastúpiť na Protidrogový vlak v Galante, na železničnej stanici, a to so žiakmi siedmeho ročníka. Tento projekt pochádza z Nemecka a jeho cieľom je ukázať žiakom, aká je realita v súvislosti s drogami. Projekt je interaktívny, sprevádza žiakov rôznymi etapami skutočného príbehu mladého dievčaťa. Žiaci sú sprevádzaní školeným lektorom. Príbeh mladej narkomanky ničím neočarí, ale zaujme, pretože je skutočne reálny. Žiaci mali reálne možnosť navštíviť improvizovaný bar, väzenie, dokonca aj miestnosť na vypočúvanie osôb. Veľmi zaujímavý bol prvok na stenách, ktorý imitoval vnút

     • Mladý tvorca

      Do galérie Mladý tvorca boli pridané fotografie.

      Dňa 6.11.2019 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili akcie s názvom Mladý tvorca 2019 v Agrokomplexe Nitra. Podujatie malo žiakom ZŠ poskytnúť väčší prehľad o profilácii stredných odborných škôl s cieľom ich nasmerovať na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce.

  • Partneri

  • Zvonenia

   Nedeľa 17. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • Protidrogový vlak
   • Beseda "Čas premien"
   • Cesta odvahy
   • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
   • Mladý tvorca
   • Jesenné hody v školskej jedálni
   • Hovorme o jedle
   • Projekt Rodný môj kraj beseda s PhDr.Jonasovou
   • Mgr. Alena Tušková pri odhaľovaní pamätnej tabule gen. Jánovi Golianovi